ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 3 6 9
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 1 3 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 4 9 13
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 6 10 16
รวมทั้งหมด 6 10 16