ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าซางจัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2482 ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 13  ตำบลป่าซาง  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 57350 โทรศัพท์ 0-5317-3673  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีเนื้อที่  78 ไร่  1  งาน 25 ตารางวามีเขตพื้นที่บริการจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านป่าซางบุนนาก หมู่ 12 บ้านป่าซางโพธิ์ทอง หมู่ 3 บ้านเนินไทรพัฒนา หมู่ 13 เดิมทีพื้นที่ของโรงเรียนบ้านป่าซางมีเพียง 2 ไร่เศษ และทำการเปิดสอนที่วัดป่าซางเป็นครั้งแรกโดยมี นายคำมูล เลิศชมพู เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมามีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น ทางราษฎรจึงได้บริจาคที่ดินเพิ่มมากขึ้นรวมเป็นจำนวน 78 ไร่เศษ ซึ่งอยู่บริเวณสันอกนก และได้ย้ายจากศาลาวัดป่าซางมาเรียนที่แห่งใหม่     เมื่อ พ.ศ. 2488  และเปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี      นายประดิษฐ์ ปันโพธิ์ เป็นครูใหญ่
          พ.ศ. 2512 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอน   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
          พ.ศ.2524  ได้แยกนักเรียนที่อยู่ในเขตปกครองของหมู่บ้านป่าซางเหนือไปเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ  ซึ่งได้รับอนุมัติจัดตั้งให้ใหม่เป็นโรงเรียนแห่งใหม่
          พ.ศ. 2535  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าซางเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่แต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 122  คน ข้าราชการครู 10 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน (รับผิดชอบ 2 โรง)และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  โดยมีนางนงลักษณ์ มะโนเสาร์   เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซาง   
 
ข้อมูลสภาพชุมชน

โรงเรียนบ้านป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เดิมมีเพียงหมู่บ้านเดียวคือบ้านป่าซาง หมู่ 3 ต่อมาได้แยกเขตปกครองเพิ่มอีก 2 หมู่คือบ้านป่าซางบุนนาก หมู่ 12 และบ้านเนินไทรพัฒนา หมู่ 13 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าซาง ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านเนินไทรพัฒนา หมู่ 13 มีเขตบริการให้การศึกษา คือ บ้านเนินไทรพัฒนา หมู่ 13 บ้านป่าซางบุนนาก หมู่ 12  บ้านป่าซางโพธิ์ทอง หมู่ 3 ประชากรหมู่ที่ 3 และ 12 ส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองเหนือที่อพยพมาจากอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประชากรหมู่ 13 เป็นชาวพื้นเมืองอีสาน จะอาศัยอยู่ในหมู่ 13 สภาพที่ตั้งของชุมชนเป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีลำน้ำแม่เผื่อไหลผ่านทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีวัดสำหรับประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่ 3 วัดประชากรในชุมชนจะยึดมั่นในหลักธรรมทางพุทธศาสนามีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามเป็นของตนเอง
 เช่น ประเพณีสงกรานต์ ผ้าป่า กฐิน การแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ การบวช เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง หลังฤดูการเก็บเกี่ยวประชากรในชุมชนจะว่างจากการทำงานก็จะออกไปรับจ้างในอำเภอเมืองเชียงราย หรือรับจ้างทำงานในต่างถิ่น
สภาพของเศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนรายได้ประมาณ 15,000 บาท/ปี ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากส่วนใหญ่มีฐานะที่ยากจนทำให้การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมีอยู่ค่อนข้างน้อย โรงเรียนบ้านป่าซางมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
          ทิศเหนือ          ติดกับ             ตำบลดอยหลวง
          ทิศใต้              ติดกับ             บ้านห้วยขี้เหล็ก หมู่ 10 ต.ป่าซาง
          ทิศตะวันออก     ติดกับ             บ้านป่าซาง หมู่ 4 ต.ป่าซาง
          ทิศตะวันตก       ติดกับ             บ้านห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง

ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน
ที่ ชื่อ   สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายคำมูล          เลิศชมพู ครูใหญ่ 2480   -   2482
2 นายสุข             วันดี ครูใหญ่ 2482   -   2487
3 นายประดิษฐ์      ปันโพธิ์ ครูใหญ่ 2487   -   2488
4 นายผล             เทพปัน รักษาการครูใหญ่ 2488   -   2490
5 นายศรีเนตร       บุญเรือง ครูใหญ่ 2490   -   2491
6 นายสนิท           ไชยมงคล ครูใหญ่ 2491   -   2496
7 นายศรีเนตร       บุญเรือง ครูใหญ่ 2496   -   2497
8 นายสนิท           ไชยมงคล ครูใหญ่ 2497   -   2500
9 นายประดิษฐ์      ปันโพธิ์ อาจารย์ใหญ่ 2500   -   2524
10 นายเชิด            สุวรรณดี รักษาการอาจารย์ใหญ่ 2524    -  2526
11 นายนิคม           สิงห์อุดม อาจารย์ใหญ่ 2526   -   2531
12 นายมานิต         ปันโพธิ์ อาจารย์ใหญ่ 2531   -   2537
13 นายสิทธิพงษ์      ใจผูก อาจารย์ใหญ่ 2537   -   2538
14 นายอุดมศักดิ์     คันธาเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ 2538   -   2548
15 นายสุเกียรติ      สุรินธรรม ผู้อำนวยการ 2548   -   2556
16 นายศุภสิทธิ์      ลือชา ผู้อำนวยการ 2556   - 2558
17 นายกุศล   มีปัญญา ผู้อำนวยการ   2558   -  2561
18 นางสาวชลิตตา  สิงห์สุข ผู้อำนวยการ 2561 – 2565
19 นายสมภพ  ใจยา ผู้อำนวยการ   2565 – ปัจจุบัน