ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าซาง

ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าซาง
    โรงเรียนบ้านป่าซาง ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มงานในแต่ละกลุ่มงานจะมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนประกอบด้วย งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และแผนงาน ผู้บริหารยึดหลักการบริหารตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) เน้นการกระจายอำนาจ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมร่วมกันกำหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักการบนความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์
   โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาการ งานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ  สืบสาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีคุณธรรม นำความรู้ และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาให้ผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านดนตรี  กีฬา และการใช้เทคโนโลยี
3. จัดระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกให้ได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านดนตรีกีฬา  การใช้เทคโนโลยี และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกให้ได้มาตรฐาน
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญาประจำโรงเรียน
ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

คำขวัญของโรงเรียน
การเรียนดี  กีฬาเด่น  เคร่งวินัย  ใจสัตย์ซื่อ  ถือคุณธรรม

เอกลักษณ์
กีฬาพัฒนานักเรียน

อัตลักษณ์
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
น้ำเงิน – เหลือง

อักษรย่อประจำโรงเรียน
ป.ซ
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

 
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย            เป้าหมาย ปี 2561 - 2564
2561 2562 2563 2564
 
  1. จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา(คน )
  2. จำนวนนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ป.1 –ม.3 )
  3. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินระดับชาติ ในระดับดี
     12
     108
     81
     14
     110
     82
     16
     112
     84
     18
     114
     86
 
ประเด็นกลยุทธ์
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 : ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 : ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซาง
๑. รักชาติศาสน์ กษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ