ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

คำสั่ง สพฐ ที่1499/ 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 .พ.ศ.2555