ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

ข้อมูลผู้บริหาร

                                                                                                       
นายสมภพ ใจยา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
โทร.061-4655443