ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสมภพ ใจยา
ตำแหน่ง
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร