ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

ปรัชญา/คำขวัญประจำโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน
ปญฺญา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)


คำขวัญประจำโรงเรียน
การเรียนดี  กีฬาเด่น เคร่งวินัย ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม