ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

กิจกรรมทัศนศึกษา2563

ในวันที่ 7-10 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านป่าซาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ? 3 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เห็นของจริง เรียนรู้จากสถานที่สำคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง