ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

ค่ายลูกเสือ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านป่าซาง ได้จัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ? มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าซาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ลูกเสือได้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือร่วมกัน