ช่องทางการร้องเรียน
ฟรี

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1apsjhcOH14zsE5vFCwg_wNNZWI6y6CDp/preview" width="640" height="480" allow="autoplay"></iframe>